КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

 

ЭЛЕКТРОННАЯ  БИБЛИОТЕКА

 

112 учебных пособий в формате PDF на русском, украинском и английском языках

бесплатно и без регистрации

Готовы бесплатно разместить на нашем сайте Ваши материалы по теме. Материалы, отзывы и пожелания присылайте на port@box.ua

Шаповал В.М.  Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2006. – 496 с.
Шаповал В.М.  Конституційне право зарубіжних країн: Підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів / В.М. Шаповал. — 4-е вид., стер. — К.: АртЕк, 2001. – 264 с.
Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм: Монографія. — К.: Юридична фірма "Салком"; Юрінком Інтер, 2005. — 560с.
Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навч. посіб. / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; За ред. В.М. Бесчастного. - К.: Знання, 2007. - 467 с.
Бостан С.К., Тимченко С.М. Державне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 504 с.
Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Чернівці: “Рута”, 2000. – 424 с.
Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; За заг. ред. В. О. Ріяки. — 2-е вид., допов. і перероб. — К.:Юрінком Інтер, 2006. — 544с.
Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник для вузов. - 14-е изд. перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2009. – 560с.
Иностранное конституционное право / Под редакцией проф. В.В. Маклакова. - М.: Юристъ, 1996. - 512 с.
Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник .-М.: Юристь, 1997.—568с.
Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М. В. Баглая, д. ю. н., проф. Ю. И. Лейбо и д. ю. н., проф. Л. М. Энтина. — М.: Норма, 2004. — 832с.
Конституционное (государственное право) зарубежных стран: В 4 т. Тома 1–2. Часть общая: Учебник /Отв. ред. проф. Б.А. Страшун – 3-е изд., обновл. и дораб.– М.: Издательство БЕК, 2000. - 784 с.
Чиркин В.Е. Сравнительное конституционное право: Монография. – М.: Издательская фирма "Манускрипт", 1996.- 729 с.
Мальцев В. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебно-методическое пособие. — Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 1999. — 384с.
Осавелюк, А.М. Конституционное право зарубежных стран: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.М. Осавелюк. — М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2012. - 511 с.
Державне право зарубіжних країн (у схемах): Навч. посіб. / Б. В. Калиновський, О. Я. Лапка, Н. Я. Лапка, Т. О. Пікуля, Л. А. Івершенко, Л. М. Козодой, К. В. Тарасенко; За заг. ред. О. Я. Лапки. – К.: КНТ, 2012. – 528 с.
Ж.-П. Жакке Конституционное право и политические институты: Учеб. пособие / Пер. с франц. - М.: Юристъ, 2002. — 365 с.
Кириченко В. М. Порівняльне конституційне право: модульний курс [текст] : навчальний посібник В. М. Кириченко, О. М. Куракін - К. : «Центр учбової літератури», 2012. - 256 с.
Rosenfeld M., Sajó A. (eds.). The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Oxford: Oxford University Press, 2013 — 1424 p.
  Глазунов Б.Б., Кальяк А.М. Конституционное право зарубежных стран: Учебное пособие. - Новосибирск: СибАГС, 2015. - 276 с.
  Панов А.В. Державне (конституційне) право зарубіжних країн. Курс лекцій / Панов А.В.—Ужгород,2012.- 104с.
  Алебастрова И.А. и др. Конституционное право зарубежных стран: М.: Волтерс Клувер, 2006 , - 263с.
  Гаранжа А.П. Курс лекций по конституционному праву зарубежных стран, 2008 г., 221 с.
  Кудинов О.А. Конституционное право зарубежных стран: Учебно-практическое пособие / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. - М.: МЭСИ, 2003. - 238 с.
  Сизько И.А., Чепурнова Н.М. Конституционное право зарубежных стран: Учебно-практическое пособие. — М.: МЭСИ, 2007. 184 с.
Шайо А. Самоограничение власти, краткий курс конституционализма.- М., 2001.- 292 c.
Concepts And Principles Of Democratic Governance And Accountability: Guide for Peer Educators: Konrad Adenauer Stiftung, 2011.
Strouthes, Daniel. Law and politics: a cross-cultural encyclopedia, 1995. - 304p.
Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні. – Львів, 2010. – 462 с.
Конончук С.Г. Демократичний потенціал пропорційних виборчих систем / С. Конончук, О. Ярош, С. Горобчишина ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. : [Агентство "Україна"], 2009. – 80 с.
Відкриті виборчі списки. Як це працює. Інформаційно-аналітичні матеріали / Підготовлено C. Г. Конончук, О. А. Ярош. / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. — К., 2012. — 44 с.
Конончук С.Г. Непрямі вибори в європейських демократіях / C. Конончук ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. : Агентство "Україна" , 2010. – 64 с.
Вибори в Європейському Союзі / За ред. Ковриженка Д.С.; Лабораторія законодавчих ініціатив. – К.: ФАДА, ЛТД, 2006. – 156 с.
Парламентські вибори в Європейському Союзі / Ковриженко Д.С., Котляр Д.М., Євгеньєва А.М., Асланян Г.П., Замніус В.М. — К.: Міленіум, 2002. — 116 с. 
Референдуми в Європейському Союзі / О.Д. Чебаненко, О.Ю. Грищук, Н.В. Колодяжна, А. Євгеньєва; За ред. Д.С. Ковриженка. – К.: ФАДА, ЛТД, 2007. – 186 с.
Шаповал В.М. Референдум: досвід України та європейські стандарти / за ред. І. Коліушка, Н. Пашкової; 2016 р., 66 с.
Конончук С.Г. Як працює демократична партія. Оцінювання організаційної політики / C. Г. Конончук, О. А. Ярош. / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К., : [Агентство "Україна"]. 2012. – 32 с.
Р. Рябошапка Р. Скляров В. Таран “На шляху до державного фінансування політичних партій
Контроль фінансів політичних партій від А до Я. Досвід Латвії: Київ-Рига, 2016. - 54с.
Основні процедури внутрішньопартійної демократії. Аналітичний огляд / Підготовлено C. Г. Kонончук, О. А. Ярошем. / Український незалежний центр політичних досліджень. – К., 2012
Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД - „Астролябія”, 2005. – 348 с.
  С.Свєтова Практика парламентаризму: посібник, 1997.- 73 с.
Конончук С. Г. Практика бікамералізму в унітарних державах (порівняльний аналіз) / C.Конончук, О.Валевський, О. Ярош.; Український незалежний центр політичних досліджень. — К., 2008. —112 с.
Конончук С. Г. Мандат депутата у сучасних демократіях: права та відповідальність. Дослідження проблеми / С. Конончук, О. Ярош ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. — К., 2011 — 96 с.
Генри М. Роберт Правила парламентской процедуры Вашингтон, Издательство "Проблемы Восточной Европы", 1992. — 275 с.
Законотворчість: Міжнародна діяльність Верховної Ради України і парламентів світу. Автори: Щербак Ю. М., Міщук З. Р..; загальна редакція: Крижанівський В. П., Рахімкулов Е. Р., 2008
Опозиція корисна для Вас. Досвід Великої Британії та пропозиції для України // Автори-упорядники: І.Коліушко, А.Кірмач, К.Бурнет, С.Конончук - Київ, 2007. - 36 с.
  Васильева С.В. Конституционно-правовой статус политической оппозиции.- М.: Институт права и публичной политики, 2010
А. Сунгуров. Институт Омбудсмана: традиции и современная практика (опыт сравнительного анализа). — СПб.: «Норма», 2005. — 384 с.
Напівпрезидентський режим: можливості конституційної демократизації / Укл. Балан С., Конончук С. / ШПА, УНЦПД. – К.«Лікей», 2012. — 40 с.
  Коломієць Ю.М. Правовий статус монарха в державах Близького Сходу, Магрибу та Японії: Навчальний посібник, Харкiв, - 2000
Конончук С., Ярош О. Уряд і "тіньовий кабінет": як можлива вестмінстерська модель у політичному полі України? – К., 2007. – 44 с.
Шаповал В.М. Виконавча влада (теоретичний і конституційний аспекти) / за ред. правління Центру політико-правових реформ; 2016р., 80 с.
  Сорока С. В. Механізми взаємодії уряду і парламенту в процесі державного управління: досвід країн Європейського Союзу та українська практика : монографія / Світлана Вікторівна Сорока. – Миколаїв: ФОП Ємельянова Т. В., 2012. – 421 с.
Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия: Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп.— М.: Издательская корпорация «Логос», 2001. — 200 с.
Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / Редактор: О. А. Банчук; 2013 р., 588 с.
  Рыбушкин Н.Н., Зазнаев О.И. Муниципальные системы зарубежных стран Учебное пособие. — Казань: Татарское газетно-журнальное издательство, 1997. — 138 с.
Участь громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні: посіб. – К. : Ленвіт, 2012 . – 64 с.
Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О. М., Заверуха І. Б., Школик А. М. та ін.]; Центр політико-правових реформ. – К.,2012. – 212 с.
  Ноздрин-Плотницкий, В. И. Конституционное право зарубежных стран. Конституционные основы местного управления и самоуправления : учеб.-метод. пособ. для дистанц. обучения / В. И. Ноздрин-Плотницкий. – Минск: БИП-С Плюс, 2008. – 80 с.
  Панов А.В. Територіальний устрій Франції та Італії – уроки для України: Монографія / ПП «АУТДОР-ШАРК». Ужгород, 2015. – 126 с.
Ткачук А. Ф. Естонія: місцеве самоврядування. Робочі записки / Анатолій Ткачук. — К.: ІКЦ «Легальний статус», 2014. - 48 с.
Ткачук А. Ф. Латвія: довга дорога реформи. Робочі записки / Анатолій Ткачук. — К. : ІКЦ «Легальний статус», 2015. — 56 с.
Куйбіда Р.О., Тимощук В.П. Розвиток адміністративної юстиції в країнах колишнього Радянського Союзу. – К.: Книги для бізнесу, 2010. – 144 с.
  Грачева (Перчаткина) С.А. Конституционное правосудие и реализация решений Европейского суда по правам человека: Научно-практическое пособие. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, КОНТРАКТ, 2012. - 240 с.
Конституційне судочинство. Американський та український досвід / Інститут Пилипа Орлика.- К.,1999. – 56 с.
Waluchow W.J. A Common Law Theory of Judicial Review: The Living Tree Cambridge University Press, 2006. - 296 p.
  Маринів І.І. Конституційний контроль у Республіці Польща монографія. – Х. : Право, 2013. – 160 с.
  Дикман С.C. Право Европейских Сообществ: Лекционный курс. - М.,2007. – 61с.
Конституционное право государств Европы. Отв. ред. Ковачев Д.А.- М.: Волтерс Клувер, 2005. — 320 с.
Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник. В 4-х томах. Том 3. Особенная часть: страны Европы Отв. ред. Б.А. Страшун. — М.: Издательство БЕК, 1997. — 764 с.
Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник: В 4 т. Т. 4. Особенная часть: страны Америки и Азии / Отв. ред. проф. Б. А. Страшун. — Издательство НОРМА, 2001. — 656 с.
Сапронова, М.А. Высшие органы государственной власти арабских республик / М.А. Сапронова. - М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. -480 с.
Хачим Ф.И Конституционное право стран Ближнего Востока (Иран, Египет, Израиль, ОАЭ, Ирак): Учебн. пособие.-.М.: "РУДН" - 2001.- 138 с.
Юрковский А.В. Конституционализм и политические системы в странах Северо-Восточной Азии: проблемы и перспективы: Монография. — Иркутск: Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2013. — 231 с.
Могунова М. А. Государственное право Швеции / М. А. Могунова. — М. : Норма, 2009. — 384 с.
Luther J. Fundamental rights in Italy. Alessandria, Italy, 2011 - 275 p.
Ванюшин Я.Л. Основы конституционного строя стран БРИКС: учебное пособие. 2-е изд., доп. Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2016. 112 с.
  Ахтенберг Н., Бадура П. и др. Государственное право Германии. Том I ,-М.:, Институт государства и права РАН, 1994 г. - 312 с.
  Арним Г., Бартльшпергер Р. и др. Государственное право Германии. Том 2 ,-М.:, Институт государства и права РАН, 1994 г. - 320 с.
Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности.- М.: Издательская группа «Прогресс»-«Универс», 1993. - 384 с.
Романов А. К. Правовая система Англии: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. — М.: Дело, 2002. — 344 с.
Peter Bromhead Life in modern Britain: 7-th. edition: Longman, 1991. – 198р.
  Walter Bagehot The English Constitution: Second Edition 1873.
История Великобритании: под ред. Кеннета О.Моргана.- Оксфорд, 2000.- 392с.
Чудаков М.Ф. Конституционное право Соединенных Штатов Америки. Основные институты.- Минск, 2003.- 192 c.
Шумилов В.М. Правовая система США.- 2-е изд.перераб. и доп. М.: Междунар. отношения, 2006.- 408c.
Лафитский В. И. Основы конституционного строя США. — М.: Издательство НОРМА. 1998. — 272 с.
Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты: Пер. с англ./Сост. В. И. Лафитский; Под ред. и со вступ, ст. О.А.Жидкова.— М.: Прогресс, Универс, 1993 —768 с.
Encyclopedia of the American Constitution / edited by Leonard W. Levy and Kenneth L. Karst.—2nd ed. - New York, 2000 – 3164р.
Peter Bromhead Life in modern America: 4-th. impression: Longman Inc., New York., 1991. – 180р.
Outline of US Government: Office of International Information Programs U.S. Department of State, 2013
The U.S. Elections in Brief: Office of International Information Programs U.S. Department of State
Outline Of The U.S. Legal System: Congressional Quarterly Inc.2001
  Филиппова С.В. Судебная система США: Монография. – М.: Наука, 1980, 173 с.
The Federal Court System in the United States: An Introduction for Judges and Judicial Administrators in Other Countries (Office of Judges Programs, Administrative Office of the U.S. Courts), 3d ed. 2010.
Federal Courts And What They Do Federal Judicial Center Washington DC
The U.S. Supreme Court Equal Justice Under the Law: Bureau of International Information Programs U.S. Department of State
American Citizenship: Bureau of International Information Programs U.S. Department of State
The U.S. Democracy in Brief: Bureau of International Information Programs U.S. Department of State
Democracy in America, Volumes One and Two by Alexis de Toqueville, trans. Henry Reeve: The Pennsylvania State University, 2013.
The U.S. Human Rights in Brief: Bureau of International Information Programs U.S. Department of State
Tindall George Brown, Shi David Emory. America: A narrative history. — 9th ed. W.W. Norton & Company Ltd., 2013. 1746 p.
Outline of U.S. History: Bureau of International Information Programs U.S. Department of State, 2011.
U.S.A. History in Brief: Bureau of International Information Programs U.S. Department of State, 2010.
Зарубежные страны: Конституции и законодательные акты: Сборник документов \ Сост. В.А. Мальцев.– Воронеж: Воронежский государственный университет, 2000. - 640 с.
Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник. Под ред. Сухарева А.Я. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2003. — 976 с.
Конституции государств Центральной и Восточной Европы / Отв. ред. Н.В.Варламова. - М., 1997. - 578 с.
Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. Маклаков — 2-е изд., исправ. и доп.— М.: Издательство БЕК.1999. — 584 с.
Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. Маклаков — 3-е изд., исправ. и доп.— М.: Издательство БЕК.2000. — 592 с.
Конституционное право зарубежных стран: Хрестоматия / Авт.-сост.: О.В. Ганин, В.В. Захаров. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. - 192 с.
  Cборник нормативно-правовых актов новых государств Восточной Европы и Центральной Азии по вопросам гражданства / Составители: Кофанова Н. (руководитель группы), Андриенко В., Суботенко В. / — К., 2005, — 600 с.
СКАЧАТЬ ВСЮ БИБЛИОТЕКУ ОДНИМ АРХИВОМ (726Мb)

Bсе книги на данном сайте получены исключительно из открытых источников, таких как сайт Twirpx или на сайтах следующих украинских общественных организаций: Український незалежний центр політичних досліджень, Центр політико-правових реформ, Програма сприяння Парламенту, та Інститут громадянського суспільства Flag Counter

Bсе книги на данном сайте являются собственностью уважаемых правообладателей и предназначены исключительно для возможности ознакомления перед приобретением печатного издания. Пользователи сайта обязываются уважительно относиться к авторским и другим исключительным правам на размещенные материалы.
Если размещение материалов противоречит Вашим интересам, мы приносим Вам свои извинения и выражаем полную готовность удалить из открытого доступа материалы в случае получения обоснованных требований их законных правообладателей. Все претензии принимаются по адресу: port@box.ua


Copyright MyCorp © 2024
Створити безкоштовний сайт на uCoz